A+ R A-
18-01-2013

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uchwała Nr XXI/ 154/2012
Rady Gminy Gromnik

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gromnik 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) – RADA GMINY GROMNIK u c h w a l a , co następuje: 

§ 1 

Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie do 15 maja 2013 roku. 

§ 3 

1. Właściciele nieruchomości, na których w dniu podjęcia niniejszej uchwały: 

1) nie zamieszkują mieszkańcy, 

2) nie powstają odpady komunalne 

- zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Gromnik deklarację, o której mowa w § 1 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Gromnik nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gromnik. 

§ 5 

1. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Zdzisław Maniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: piątek, 18 stycznia 2013 08:21