BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
14-01-2013

OD 2013 ROKU U?ATWIENIA W KWESTIACH MELDUNKOWYCH

Od  01 stycznia 2013 roku kwestie zwi?zane z obowi?zkiem meldunkowym mo?na za?atwi? podczas jednej wizyty w Urz?dzie.

U?atwienia w kwestiach meldunkowych wprowadzono ustaw? z dnia 07.12.2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludno?ci i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw / Dz.U.r.2012 poz.1407/

*ZAMELDOWANIE NA POBYT STA?Y Z RÓWNOCZESNYM WYMELDOWANIEM SI?

  Z  DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU

Polega na mo?liwo?ci dokonania zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczno?ci stawienia si? w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. Wymeldowania dokonuje za osob? organ gminy przyjmuj?cy  zameldowanie. 

Wymagane dokumenty

    -   wype?niony i podpisany formularz „zg?oszenie pobytu sta?ego”, zawieraj?cy okre?lone ustaw? dane dotycz?ce osoby /nie podaje si? informacji o wykszta?ceniu, obowi?zku wojskowym, nie ma równie? obowi?zku przedk?adania ksi??eczki wojskowej/ , adres nowego miejsca zameldowania oraz wskazanie adresu  dotychczasowego miejsca pobytu a tak?e potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez w?a?ciciela lub inny podmiot dysponuj?cy tytu?em prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego z?o?enia;

      -   dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalaj?cy na ustalenie to?samo?ci (osoby niepe?noletnie nieposiadaj?ce dokumentu stwierdzaj?cego to?samo?? – odpis skrócony aktu urodzenia);

       -  do wgl?du dokument potwierdzaj?cy tytu? prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z ksi?gi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie s?du lub inny dokument po?wiadczaj?cy tytu? prawny do lokalu;

Miejsce z?o?enia dokumentów

Urz?d gminy w?a?ciwy ze wzgl?du na nowe miejsce pobytu osoby.

Uwaga: Zg?oszenie urodzenia dziecka dokonane we w?a?ciwym urz?dzie stanu cywilnego zast?puje zameldowanie. Dat? zameldowania dziecka jest data sporz?dzenia aktu urodzenia. Zameldowania dokonuje organ gminy w?a?ciwy ze wzgl?du na miejsce pobytu sta?ego matki dziecka lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, a w przypadku braku miejsca pobytu sta?ego - organ w?a?ciwy ze wzgl?du na miejsce pobytu czasowego trwaj?cego ponad 3 miesi?ce. Zameldowanie nast?puje na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia, przekazanego przez kierownika urz?du stanu cywilnego, który sporz?dzi? ten akt, bez konieczno?ci wype?niania odpowiednio formularza „Zg?oszenie pobytu sta?ego”. 

ZG?OSZENIE WYJAZDU ZA GRANIC? NA OKRES D?U?SZY NI? 6 MIESI?CY I ZG?OSZENIE POWROTU 

Osoba, która wyje?d?a poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres d?u?szy ni? 6 miesi?cy, jest obowi?zana zg?osi? swój wyjazd oraz powrót w?a?ciwemu ze wzgl?du na miejsce pobytu sta?ego organowi (w?a?ciwemu ze wzgl?du na dotychczasowe miejsce pobytu). Zg?oszenia wyjazdu dokonuje si? najpó?niej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zg?oszenia powrotu – najpó?niej w 30. dniu, licz?c od dnia powrotu

* ZNIESIONO  SANKCJE  KARNE  DLA OBYWATELI POLSKICH  I OBYWATELI  UE  ZA   

   NIEDOPE?NIENIE OBOWI?ZKU  MELDUNKOWEGO

* D?U?SZY TERMIN  NA  ZG?OSZENIE MELDUNKU

Wyd?u?ono do 30 dni ,licz?c od dnia przybycia , termin w którym osoba przebywaj?ca na terytorium RP jest obowi?zana zameldowa? si? w miejscu pobytu sta?ego lub czasowego ponad 3 miesi?ce.

* MO?LIWO?? DOPE?NIENIA FORMALNO?CI MELDUNKOWYCH PRZEZ  PE?NOMOCNIKA

Zameldowania w miejscu pobytu sta?ego lub czasowego ponad 3 miesi?ce ,wymeldowania si? z miejsca pobytu sta?ego lub czasowego pon.3 miesi?ce, zg?oszenia wyjazdu za granic? lub powrotu z wyjazdu poza granice RP  mo?na dope?ni? przez pe?nomocnika, legitymuj?cego si? pe?nomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post?powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pó?n. zm.), po okazaniu przez pe?nomocnika do wgl?du jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalaj?cego na ustalenie to?samo?ci;

* ZLIKWIDOWANO  OBOWI?ZEK  ZAMELDOWANIA OBYWATELI POLSKICH  ORAZ    OBYWATELI   UE  NA  POBYT  CZASOWY  NIE PRZEKRACZAJ?CY TRZECH MIESI?CY

*W?A?CICIELE, DOZORCY  I  ADMINISTRATORZY  NIERUCHOMO?CI  ORAZ  ZAK?ADY    PRACY  NIE MAJ? OBOWI?ZKU  WERYFIKOWANIA  WYPE?NIANIA OBOWI?ZKU MELDUNKOWEGO  PRZEZ  MIESZKA?CÓW  LUB  PRACOWNIKÓW

*ZNIESIONO  OBOWI?ZEK  MELDUNKOWY  WCZASOWICZÓW  I  TURYSTÓW

*ZGODNIE  Z  USTAW?  OBOWI?ZEK  MELDUNKOWY ZOSTANIE ZNIESIONY OD STYCZNIA  2016  ROKU.

*W   ZA??CZENIU   WZORY  FORMULARZY  MELDUNKOWYCH

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 17 stycznia 2013 13:00