A+ R A-
14-01-2013

OD 2013 ROKU UŁATWIENIA W KWESTIACH MELDUNKOWYCH

Od  01 stycznia 2013 roku kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym można załatwić podczas jednej wizyty w Urzędzie.

Ułatwienia w kwestiach meldunkowych wprowadzono ustawą z dnia 07.12.2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw / Dz.U.r.2012 poz.1407/

*ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY Z RÓWNOCZESNYM WYMELDOWANIEM SIĘ

  Z  DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU

Polega na możliwości dokonania zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. Wymeldowania dokonuje za osobę organ gminy przyjmujący  zameldowanie. 

Wymagane dokumenty

    -   wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu stałego”, zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby /nie podaje się informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym, nie ma również obowiązku przedkładania książeczki wojskowej/ , adres nowego miejsca zameldowania oraz wskazanie adresu  dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia;

      -   dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość – odpis skrócony aktu urodzenia);

       -  do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu;

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd gminy właściwy ze względu na nowe miejsce pobytu osoby.

Uwaga: Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia. Zameldowania dokonuje organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego matki dziecka lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego - organ właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Zameldowanie następuje na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia, przekazanego przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził ten akt, bez konieczności wypełniania odpowiednio formularza „Zgłoszenie pobytu stałego”. 

ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY I ZGŁOSZENIE POWROTU 

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi (właściwemu ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu). Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu

* ZNIESIONO  SANKCJE  KARNE  DLA OBYWATELI POLSKICH  I OBYWATELI  UE  ZA   

   NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU  MELDUNKOWEGO

* DŁUŻSZY TERMIN  NA  ZGŁOSZENIE MELDUNKU

Wydłużono do 30 dni ,licząc od dnia przybycia , termin w którym osoba przebywająca na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące.

* MOŻLIWOŚĆ DOPEŁNIENIA FORMALNOŚCI MELDUNKOWYCH PRZEZ  PEŁNOMOCNIKA

Zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące ,wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego pon.3 miesiące, zgłoszenia wyjazdu za granicę lub powrotu z wyjazdu poza granice RP  można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości;

* ZLIKWIDOWANO  OBOWIĄZEK  ZAMELDOWANIA OBYWATELI POLSKICH  ORAZ    OBYWATELI   UE  NA  POBYT  CZASOWY  NIE PRZEKRACZAJĄCY TRZECH MIESIĘCY

*WŁAŚCICIELE, DOZORCY  I  ADMINISTRATORZY  NIERUCHOMOŚCI  ORAZ  ZAKŁADY    PRACY  NIE MAJĄ OBOWIĄZKU  WERYFIKOWANIA  WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO  PRZEZ  MIESZKAŃCÓW  LUB  PRACOWNIKÓW

*ZNIESIONO  OBOWIĄZEK  MELDUNKOWY  WCZASOWICZÓW  I  TURYSTÓW

*ZGODNIE  Z  USTAWĄ  OBOWIĄZEK  MELDUNKOWY ZOSTANIE ZNIESIONY OD STYCZNIA  2016  ROKU.

*W   ZAŁĄCZENIU   WZORY  FORMULARZY  MELDUNKOWYCH

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 17 stycznia 2013 13:00