BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
13-01-2012

Informacja dla przedsi?biorców o obowi?zku wpisu do rejestru dzia?alno?ci regulowanej.

W zwi?zku z wej?ciem w ?ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897), dzia?alno?? w zakresie odbierania odpadów komunalnych sta?a si?, na podstawie art. 9b ustawy o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach, dzia?alno?ci? regulowan? , wymagaj?c? wpisu do rejestru prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w?a?ciwego ze wzgl?du na miejsce odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci.

                Warunkiem uzyskania wpisu do powy?szego rejestru jest, stosownie do art. 9c ustawy o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach, z?o?enie pisemnego wniosku zawieraj?cego:

1)       firm?, oznaczenie siedziby i adres albo imi?, nazwisko i adres przedsi?biorcy;

2)       numer identyfikacji podatkowej NIP;

3)       numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsi?biorca taki numer posiada;

4)       okre?lenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych, z podaniem kodu odpadu.

Do wniosku o wpis do rejestru do??cza si?:

  1. Dowód uiszczenia op?aty skarbowej w kwocie 50 z?, okre?lonej na podstawie za??cznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o op?acie skarbowej.

Obowi?zek uiszczenia op?aty nie dotyczy przedsi?biorców, którzy w dniu wej?cia w ?ycie ustawy (tj. 1 .01.2012r.) posiadaj? zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych.

  1. O?wiadczenie wnioskodawcy o spe?nianiu warunków wymaganych do wykonywania dzia?alno?ci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci o nast?puj?cej tre?ci:

„O?wiadczam, ?e:

1)       dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci s? kompletne i zgodne z prawd?;

2)       znane mi s? i spe?niam warunki wykonywania dzia?alno?ci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, okre?lone w ustawie z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008 z p. zm.)”.

Powy?sze o?wiadczenie powinno zawiera? tak?e:

1)       nazw? przedsi?biorcy, oznaczenie siedziby i adres albo imi?, nazwisko i adres przedsi?biorcy,

2)       oznaczenie miejsca i dat? z?o?enia o?wiadczenia,

3)       podpis przedsi?biorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi?biorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pe?nionej funkcji,

Wpis jest dokonany z chwil? zamieszczenia danych w rejestrze.

Przedsi?biorcy odbieraj?cy odpady komunalne od w?a?cicieli nieruchomo?ci, którzy w dniu wej?cia w ?ycie (01.01.2012r) omawianej ustawy posiadaj? zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci mog? wykonywa? dzia?alno?? w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru dzia?alno?ci regulowanej w okresie 12 miesi?cy od dnia wej?cia w ?ycie powy?szej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897)

 

Wzór wniosku dost?pny jest w urz?dzie Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik, pok. nr 11

oraz w BIP Gminy Gromnik i na www.gromnik.pl .

UWAGA

Przedsi?biorcy odbieraj?cy odpady komunalne od w?a?cicieli nieruchomo?ci, którzy w dniu wej?cia w ?ycie omawianej ustawy posiadaj? zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci mog? wykonywa? dzia?alno?? w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru dzia?alno?ci regulowanej, w okresie 12 miesi?cy od dnia wej?cia w ?ycie powy?szej ustawy, tj. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

Ostatnia aktualizacja: piÄ…tek, 13 stycznia 2012 09:31