A+ R A-
13-01-2012

Informacja dla przedsiębiorców o obowiązku wpisu do rejestru działalności regulowanej.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897), działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych stała się, na podstawie art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, działalnością regulowaną , wymagającą wpisu do rejestru prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

                Warunkiem uzyskania wpisu do powyższego rejestru jest, stosownie do art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, złożenie pisemnego wniosku zawierającego:

1)       firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2)       numer identyfikacji podatkowej NIP;

3)       numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4)       określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych, z podaniem kodu odpadu.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:

  1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 50 zł, określonej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej.

Obowiązek uiszczenia opłaty nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (tj. 1 .01.2012r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych.

  1. Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

1)       dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2)       znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008 z p. zm.)”.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1)       nazwę przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2)       oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3)       podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji,

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012r) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897)

 

Wzór wniosku dostępny jest w urzędzie Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik, pok. nr 11

oraz w BIP Gminy Gromnik i na www.gromnik.pl .

UWAGA

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, tj. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

Ostatnia aktualizacja: piątek, 13 stycznia 2012 09:31