A+ R A-

Rolnictwo

Email Drukuj PDF
Powierzchnia ogólna gminy wynosi 6981 ha w tym użytki rolne stanowią 64% powierzchni ogólnej, następnie lasy 24,8%, pozostałe grunty 10,6%. Średnia wielkość gospodarstw rolnych w gminie to 3,7 ha. W miejscowości Chojnik i Siemiechów występują gospodarstwa specjalizujące się w uprawie krzewów owocowych, truskawek i malin. Charakterystycznymi glebami w gminie są gleby bielicowe i brunatne należące do średniej klasy glebowej III b i IV a, jedynie w dolinie rzeki Białej występują gleby w klasie II i III.

Głównym kierunkiem produkcji zwierzęcej w gminie jest produkcja trzody chlewnej.
Potencjał jaki przedstawia rolnictwo nie jest efektywnie wykorzystany. Warunkiem jest jego modernizacja i odciążenie z nadmiaru siły roboczej.
Na 100 ha użytków rolnych w gminie jest pełnozatrudnionych 53 osoby.
Obecnie rolnicy widzą dużą szansę poprawy swojej sytuacji materialnej w działalności agroturystycznej.

Podział własności gruntów.

Własność gminy stanowią grunty o powierzchni 102 ha, w tym:

 • użytki rolne – 41 ha
  • grunty orne – 29 ha
  • łąki – 1 ha
  • pastwiska – 11 ha
 • grunty pod lasami – 46 ha
  • lasy i grunty leśne – 30 ha
  • grunty zadrzewione i zalesione – 16 ha
 • tereny osiedlowe – 13 ha
  • zabudowane – 8 ha
  • niezabudowane – 0 ha
  • zieleni – 5 ha
 • nieużytki – 1 ha

Własność Skarbu Państwa stanowią:

 • grunty w dyspozycji Agencji Rolnej Skarbu Państwa o powierzchni 37 ha, w tym:
  • grunty orne – 25 ha
  • sady – 1 ha
  • łąki – 1 ha
  • pastwiska – 7 ha
 • grunty w zarządzie Administracji Lasów Państwowych o powierzchni 439 ha, w tym:
  • lasy i grunty leśne – 435 ha
  • użytki rolne – 3 ha
 • grunty pod wodami, o powierzchni 38 ha , w tym:
  • wody płynące – 30 ha
  • łąki i nieużytki – 8 ha
 • grunty w zarządzie przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe S.A. o powierzchni 16 ha

 

Indywidualne gospodarstwa rolne zajmują powierzchnię 5621 ha, w tym:

 • użytki rolne – 4058 ha
 • grunty pod lasami – 1313 ha
 • tereny zabudowane - 235 ha
 • drogi, rowy, nieużytki – 15 ha

Grunty nie wchodzące w skład indywidualnych gospodarstw rolnych, stanowiące własność osób fizycznych lub prawnych zajmują powierzchnie 447 ha, w tym:

 • użytki rolne – 337 ha
 • grunty pod lasami – 66 ha
 • tereny zabudowane - 41 ha
 • drogi, nieużytki – 3 ha

 

Istniejąca struktura własności gruntów jest niekorzystna pod względem możliwości wykorzystania terenów dla realizacji celów publicznych i prowadzenia aktywnej gospodarki gruntami.

Użytki rolne zajmują w Gminie Gromnik powierzchnię 4511 ha, co stanowi 64,6% powierzchni gminy. Strukturę użytków rolnych przedstawia tabela.

Dane wg NSP i PSR z 2000 r.

powierzchnia (ha)

udział w pow. gminy (%)

udział w pow. UR (%)

grunty orne

2.972

54,2

78,9

sady

27

0,

0,5

użytki zielone

1.133

15,3

20,6

 

Grunty orne zajmują nie zalesione powierzchnie wierzchowin i stoków wzniesień. Łąki i pastwiska znajdują się głównie w dolinach cieków wodnych i w dolnych partiach zboczy wzniesień.

Rośliny uprawiane na terenie gminy to głównie zboża – 54,5% powierzchni zasiewów, następnie ziemniaki – 20% powierzchni zasiewów. Zasiewy buraków cukrowych, strączkowych jadalnych i pozostałych zasiewów (wa5rzywa, truskawki, okopowe pastewne, rośliny motylkowe) – zajmowały 25,5% powierzchni zasiewów.

Obszary zmeliorowane zajmują w gminie powierzchnię zaledwie 82 ha. W większości są to tereny położone w sołectwie Golanka i w Rzepienniku Marciszewskim.

Na terenie gminy Gromnik występują głównie trzy typy gleb:

 • gleby pseudobielicowe wytworzone z lessu i pseudobielicowe wietrzeniowe
 • gleby brunatne wyługowane, wytworzone z lessów i brunatne wyługowane wietrzeniowe
 • mady wytworzone z osadów aluwialnych Białej i jej dopływów.

Poza tym występują w znikomej ilości gleby brunatne właściwe oraz gleby początkowego, okresu rozwojowego.

Podział gruntów rolnych według klas bonitacyjnych gminy Gromnik na tle województwa małopolskiego i kraju przedstawia tabela.

jednostka terytorialna

klasa bonitacyjna

I

II

III

IV

V

VI

gmina Gromnik

ha

-

-

370,9

1.486,7

955,4

245,0

%

-

-

12,1

48,5

31,2

8,2

woj. małopolskie

%

1,9

6,1

25,7

37,9

19,8

8,6

Polska

%

0,5

3,3

24,8

39,1

20,3

12,0

 

 

Gleby klas IV i V stanowią większą część powierzchni gleb wykorzystywanych rolniczo. Udział gleb klasy III jest mały. Brak jest gleb klasy I i II. 39% gleb to gleby bardzo kwaśne, 27% to gleby kwaśne. Pozostałe to gleby kwaśne i obojętne (44%). Wapnowania wymaga 79%.gleb. 73% posiada bardzo niską i niską zawartość fosforu i potasu.

Waloryzację rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy Gromnik na tle Małopolski i , według metody IUNiG w Puławach przedstawia tabela.

 

Jednostka terytorialna

Wskaźnik bonitacji

Ogólny wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej

jakości

i przydatności rolniczej

agroklimatu

rzeźby terenu

warunków wodnych

gmina Gromnik

57,7

10,0

1,6

4,3

73,3

województwo małopolskie

53,2

9,7

2,5

4,1

69,4

Polska

49,5

9,9

3,9

3,3

66,6

 

Gmina Gromnik posiada lepsze niż przeciętne w kraju i w Małopolsce warunki umożliwiające rozwój rolnictwa. Gorsze są jedynie wskaźniki związane z oceną ukształtowania terenu.

 

Grunty leśne.

Użytki leśne zajmują na terenie gminy powierzchnię 1729 ha, co stanowi 24,8% powierzchni gminy. Tworzą one trzy większe zespoły oraz szereg enklaw leśnych o dużym stopniu naturalności drzewostanu.

Większe obszary zalesień znajdują się:

 • w północno-wschodniej części gminy, na wyniesieniach Grzbietu Brzanka – Liwocz
 • w północno-zachodniej części gminy, na wyniesieniach masywu Wału
 • w południowej części gminy, na wyniesieniach Płaskowyżu Rożnowskiego

Występowanie enklaw leśnych, wskazujących wcześniejszy zasięg kompleksów leśnych, wiąże się z terenami trudnymi dla wprowadzenia gospodarki polowej – wzniesieniami o stromych zboczach, dolinami cieków wodnych.

Lasy państwowe, o powierzchni 431,7ha (25% całkowitej powierzchni lasów gminy) znajdują się w zarządzie Nadleśnictwa Gromnik (obręb Gromnik).Nie tworzą one oddzielnych zespołów – stanowią części większych kompleksów, razem z lasami prywatnymi. Są to oddziały nr 15 do 24, należące do nadleśnictwa Burzyn, nr 25 i nr 30 do 33 należące do leśnictwa Bogoniowice. Stan sanitarny lasów państwowych jest dobry,. Nie zostały one zakwalifikowane do stref uszkodzeń przemysłowych. Gospodarka leśna prowadzona jest zgodnie z planem urządzania lasu.

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 12 z dnia 9.03.1993 roku, znajdujące się na terenie gminy oddziały lasów państwowych obrębu Gromnik Nadleśnictwa Gromnik, o numerach od 15 do 21 uznane zostały za lasy ochronne – glebochronne na stromych zboczach. Powierzchnia tych lasów wynosi 293,5 ha (17% powierzchni lasów gminy).

Pozostałą część użytków leśnych stanowią lasy, będące własnością komunalną, osób fizycznych lub osób prawnych. Zajmują one powierzchnię 1297,3 ha. Gospodarka leśna w tych lasach prowadzona jest zgodnie z uproszczonymi planami urządzania lasów, pod nadzorem Nadleśnictwa Gromnik.