A+ R A-

Gospodarka

Email Drukuj PDF

Komunikacja. Transport drogowy i kolejowy.

Gmina Gromnik powiązana jest z terenami otaczającymi poprzez:

 • linię kolejową Tarnów – Leluchów (jednotorowa zelektryfikowana) z przystankiem osobowym w Chojniku oraz stacją i bocznicą kolejową w Gromniku
 • drogę wojewódzką nr 977 relacji Tarnów – Tuchów – Gromnik – Cięzkowice – Moszczenica,
 • drogę wojewódzką nr 980 relacji Jurków – Charzewice – Zakliczyn – Gromnik – Rzepiennik Strzyżewski - Biecz.

Połączenia z terenami gmin sąsiednich zapewniają drogi powiatowe:

 • nr 383 Gromnik – Brzozowa - Faściszowa
 • nr 384 Gromnik – Polichty - Bogoniowice,

 

Drogi krajowe

Gmina Gromnik znajduje się poza układem dróg krajowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych nie planuje też inwestycji na terenie gminy.

 

Drogi wojewódzkie

Przez gminę Gromnik przebiegają następujące drogi wojewódzkie:

 • droga nr 980 Jurków – Charzewice – Zakliczyn – Gromnik – Rzepiennik Strzyżewski Biecz. Długość odcinka na terenie gminy wynosi 11 km. Jest to droga klasy Z (zbiorcza).
 • Droga nr 977 Tarnów – Tuchów – Gromnik – Ciężkowice - Grybów – Moszczenica. Długość odcinka na terenie gminy wynosi 6,2 km. Jest to droga klasy G (główna).

Istniejący układ dróg wojewódzkich jest wystarczający dla przeniesienia istniejącego ruchu drogowego. Dla poprawy stanu technicznego wskazana jest ich modernizacja.

Drogi powiatowe

Przez teren gminy przebiegają następujące drogi powiatowe:

 • nr 383 Gromnik – Brzozowa - Faściszowa
 • nr 384 Gromnik – Polichty - Bogoniowice

Drogi powiatowe posiadają parametry kwalifikujące je do dróg lokalnych. Zarząd Dróg Powiatowych planuje w przyszłości ich modernizację, mającą na celu zaliczenie ich do dróg klasy Z (zbiorczych).

Drogi gminne

 • Góry Małe – granica gminy (Siemiechów)
 • 4321001 – Chojnik (granica gminy, kier. Lichwin – granica gminy, kier. Siedliska)
 • 4321002 – skrzyżowanie z drogą woj. Nr 977 – centrum wsi Chojnik – granica gminy (Chojnik)
 • 4321003 – skrzyżowanie z drogą woj. Nr 977 – granica gminy / kier. Siedliska (Chojnik)
 • 4321004 – skrzyżowanie z drogą woj. Nr 980– przysiółek Góry Małe – granica gminy/Góra Wał (Siemiechów)
 • 4321005 – skrzyżowanie z drogą woj. Nr 980 – przysiółek Chmielnik – przysiółek
 • 4321006 – skrzyżowanie z drogą woj. Nr 980 – granica gminy / kier. Załawcze (Siemiechów)
 • 4321007 – skrzyżowanie z drogą woj. Nr 980 – przysiółek Moszczenica (Siemiechów)
 • 4321008 – przysiółek Wyszczekaniec (Brzozowa) – przysiółek Igle – przysiółek Moszczenica – przysiółek Dybkówka – granica gminy (Siemiechów)
 • 4321009 – przysiółek Szydłowa – przysiółek Moczarka (Gromnik) – przysiółek Ostrzesze (Rzepiennik Marciszewski)
 • 4321010 – przysiółek Szydłowa – przysiółek Góry (Gromnik)
 • 4321011 – Gromnik – przysiółek Boryce– Chojnik (skrzyżowanie z drogą woj. Nr 977)
 • 4321012 – Golanka – przysiółek Cisie – skrzyżowanie z drogą woj. Nr 980 –przysiółek Ostrzesze (Rzepiennik Marciszewski)
 • 4321013 – Brzozowa – Polichty
 • 4321014 – skrzyżowanie z drogą woj. Nr 977 – granica gminy w przysiółku Lataniny (Chojnik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączna długość dróg gminnych wynosi 50 km. Drogi o nawierzcni utwardzonej ulepszonej mają długość 45 km. Drogi o nawierzchni ulepszonej mają długość 5 km.

Stan nawierzchni można ocenić jako dobry. Prace związane ulepszaniem i remontami kolejnych odcinków dróg prowadzone są na bieżąco. Konieczna jest budowa zatok do mijania się pojazdów – znaczna część dróg gminnych to drogi szerokości 3,0 – 3,5m.

Na terenie gminy istnieje rozwinięta sieć dróg dojazdowych do pól. Są to zarówno drogi komunalne jak też ogólnodostępne drogi prywatne.

 

Transport drogowy

Komunikację pasażerską zapewniają autobusy PKS przewoźników z Tarnowa, Nowego Sącza, Krakowa, Gorlic i Jasła. Oprócz PKS gminę obsługują przewoźnicy prywatni, zapewniający połączenie z Tarnowem, Ciężkowicami i Gorlicami, za pomocą tzw. “mini busów”. Przystanki PKS znajdują się we wszystkich sołectwach.

Na terenie gminy funkcjonuje jedna stacja paliw, zlokalizowana w Gromniku

 

Transport kolejowy

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Tarnów – Leluchów. Jest to linia jednotorowa wyposażona w trakcję elektryczną. W miejscowości Chojnik znajduje się przystanek osobowy, a w Gromniku stacja kolejowa z bocznicą. Kolej zapewnia połączenia pociągami osobowymi bezpośrednio z Krakowem, Tarnowem, Nowym Sączem oraz Krynicą. W sąsiedztwie stacji kolejowej w Gromniku zlokalizowane są budynki stacyjne, magazynowe oraz zabudowa mieszkaniowa.

Według informacji uzyskanych w przedsiębiorstwie PKP nie przewiduje ono w przyszłości prac związanych z modernizacją infrastruktury.

 

Zaopatrzenie w wodę.

Na terenie gminy Gromnik zaopatrzenie w wodę odbywa się za pomocą wodociągu gminnego (sołectwo Gromnik, Golanka) oraz z wykorzystaniem indywidualnych studni na terenach nie objętych zasięgiem wodociągu. Studnie lokalizowane są w obrębie gospodarstw lub na stokach wzniesień, skąd jest sprowadzana grawitacyjnie do budynków.

Sieć wodociągowa liczy 70 km długości i posiada 694 przyłącza. Wyposażona jest w cztery hydrofornie i trzy zbiorniki wyrównawcze. Źródłem zasilania wodociągu jest ujęcie wód wgłębnych w Gromniku, będące zespołem pięciu studni głębinowych (pozwolenie wodnoprawne nr OS-VI-4/6210/3664/439/94/95 z dnia 95.04.03.). Pobór wody ze studni odbywa się systemem pompowym. Woda uzdatniana jest w zakładzie uzdatniania, a następnie tłoczona jest do sieci. Maksymalny, dopuszczony pozwoleniem wodnoprawnym godzinowy pobór wody wynosi 28,0 m3/h. Obecnie wodociąg pobiera z ujęcia 8,0 m3 na godzinę. Dla ujęcia wody w Gromniku zostały ustanowione strefy ochronne (decyzja wojewody tarnowskiego nr OS.VI.2.6226/4406/94/2604/95 z dnia 95.04.03.):

 • strefa ochrony bezpośredniej
 • strefa ochrony pośredniej wewnętrznej
 • strefa ochrony pośredniej zewnętrznej

W obrębie tych stref obowiązują ograniczenia dotyczące przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie ujęć, sposobu prowadzenia gospodarki rolnej, w tym nawożenia i stosowania środków ochrony roślin, gospodarki ściekowej i odpadami stałymi, lokalizacji inwestycji liniowych i kubaturowych oraz prowadzenia robót budowlanych, lokalizacji zakładów przemysłowych oraz ferm hodowlanych, wydobywania kopalin, lokalizacji nowych ujęć wody, cmentarnictwa i grzebalnictwa zwierząt, obozowania, mycia pojazdów mechanicznych.

Przebieg granic poszczególnych stref przedstawiony został na planszach studium.

 

Kanalizacja sanitarna

Gmina Gromnik posiada sieć kanalizacji sanitarnej, która wynosi 16,5 km, do której podłączonych jest 266 odbiorców oraz czynną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 150m3/d.

Gospodarka ściekowa na pozostałym terenie gminy nie jest uregulowana. Ścieki bytowo gospodarcze odprowadzane są do dołów chłonnych, zbiorników wybieralnych lub bezpośrednio do wód powierzchniowych. Instytucje i część zakładów oraz gospodarstw korzysta z możliwości wywozu ścieków wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach, Zakliczynie lub Tuchowie.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków docelowo, po rozbudowie osiągnie przepustowość 300m3/d co pozwoli przyjąć i oczyścić ścieki z dalszych terenów Gromnika oraz z miejscowości Chojnik, Golanka, Rzepiennik Marciszewski.

Tereny sołectw Brzozowa i Siemiechów położone są w zlewni Dunajca. W związku z tym rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej na terenie tych sołectw będzie wymagało budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości 150m3/d w miejscowości Siemiechów oraz realizacji sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przykanalikami.

 

Elektroenergetyka

Przez obszar gminy przebiegają linie energetyczne wysokiego napięcia: linia 110 kV Tarnów – Nowy Sącz (dwutorowa) i linia wysokiego napięcia 110 kV – Tarnów – Gorlice (dwutorowa). Są to linie przesyłowe o znaczeniu regionalnym i nie służą do bezpośredniego zasilania terenu.

Teren gminy zasilany jest poprzez sieć napowietrzną średniego i niskiego napięcia. Dostawa energii elektrycznej zapewniona jest do wszystkich odbiorców w wystarczającym zakresie. Sieć napowietrzna wyposażona jest w stacje transformatorowe 15 kV / 0,4 kV. Utrzymanie właściwych parametrów energii elektrycznej wymaga prowadzenia bieżących prac mających dla podtrzymania dobrego stanu technicznego sieci.

W zakresie energetyki powiązania wynikają z przebiegu tranzytowych linii napowietrznych wysokiego napięcia 110 kV relacji Tarnów – Nowy Sącz oraz Tarnów – Gorlice, a także z przebiegu sieci średniego napięcia.

 

Telekomunikacja

Operatorami sieci telefonii stacjonarnej na terenie gminy są Telekomunikacja Polska SA oraz MULTIMEDIA POLSKA - BRZESKO SA.

Tereny gminy znajdują się w zasięgu wszystkich działających na polskim rynku telekomunikacyjnym operatorów telefonii komórkowej. Urządzenia nadawczo – odbiorcze umieszczone na maszcie i telewizyjnej stacji przekaźnikowej w Gromniku nie są uciążliwe dla środowiska i nie wymagają zachowania w otoczeniu masztu strefy wolnej od zabudowy (zgodnie z ocenami oddziaływania na środowisko).

 

Ciepłownictwo

Budynki mieszkalne zaopatrywane są w ciepło przy pomocy indywidualnych urządzeń grzewczych. Są nimi piece albo wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania. Najczęściej stosowanym paliwem jest gaz, węgiel i drewno. Budynki usługowe i produkcyjne są zaopatrywane w ciepło z indywidualnych lub wbudowanych kotłowni.

 

Gazownictwo

Przez teren gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250, relacji Wygoda – Grybów, z odgałęzieniem DN 80 do miejscowości Olszyny w gminie Rzepiennik Strzyżewski. Na terenie wsi Gromnik znajduje się rozdzielnia gazu. Średnioprężna sieć gazowa obejmuje swoim zasięgiem cały obszar gminy, za wyjątkiem sołectwa Polichty. Obsługuje ona około 75 % budynków (1040 na 1419 gospodarstw jest podłączonych do sieci). Gaz ziemny używany jest niemal wyłącznie jako paliwo w piecach kuchennych.

 

Mieszkalnictwo. Ruch budowlany.

Na terenie gminy przeważa zabudowa jednorodzinna. Wynika to z dużej liczby gospodarstw rolnych. W 1999 roku liczba mieszkań wynosiła 1872. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań wynosiła 137,1 tys. m2 , a liczba izb wynosiła 6364. Na jedną izbę przypadało 1,31 osoby (0,95 – kraj), natomiast na jedno mieszkanie przypadało 4,45 osoby. Powierzchnia użytkowa na jedną osobę wynosiła 16,5 m2. Średnia wielkość mieszkania jest wysoka i wynosi 73,2 m2.

Powstawanie nowych mieszkań wiąże się wyłącznie z budową jednorodzinnych budynków mieszkalnych przez osoby fizyczne. Gmina nie prowadzi działalności inwestycyjnej w dziedzinie budownictwa komunalnego.

 

Administracja, bankowość.

W Gromniku znajduje się siedziba Urzędu Gminy Gromnik przy ul. Witosa 2.

W Gromniku działa Oddział Banku Spółdzielczego Rzemiosła z Krakowa przy ul. Krynickiej oraz Agencja Banku PKO BP S.A. przy ul. Jana Pawła II 7.

Na terenie gminy działają 3 placówki pocztowe, w miejscowościach Gromnik, Siemiechów i Brzozowa.

 

Oświata.

Na terenie gminy Gromnik funkcjonują następujące placówki oświatowe:

Gromnik:

 • Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa
 • Szkoła filialna w Polichtach
 • Szkoła filialna w Golance,
 • Gimnazjum Publiczne
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II 

 

Siemiechów

 • Zespół Szkół w Siemiechowie

Chojnik

 • Szkoła Podstawowa

Brzozowa

 • Szkoła Podstawowa,

Rzepiennik Marciszewski

 • Szkoła Podstawowa.

 

W gminie Gromnik działają przedszkola w Gromniku (4 oddziały) i w Siemiechowie (2 oddziały)

Szkoła w Gromniku oraz w Siemiechowie dysponuje salą gimnastyczną, szkoła w Brzozowej dysponuje salą zastępczą.

Stan techniczny budynków jest zróżnicowany. W dobrym stanie technicznym znajdują się budynki w Gromniku, Polichtach i Siemiechowie. W złym stanie technicznym znajdują się pozostałe budynki.

Gmina posiada system zorganizowanego dowozu dzieci do szkół.

Gimnazjum w Gromniku nie posiada własnego budynku. Działa ono wykorzystując budynek szkoły podstawowej w Gromniku.

 

Gmina Gromnik realizuje następujące inwestycje, związane z budową bazy oświatowej:

 • budowa szkoły podstawowej w Chojniku
 • budowa szkoły podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim
 • budowa szkoły podstawowej w Siemiechowie
 • budowa hali gimnastycznej w Gromniku, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie

Została zakończona budowa budynku wielofunkcyjnego w Golance, w którym odbywać się będą zajęcia punktu filialnego Szkoły Podstawowej z Gromnika w klasach „0 – III”.

 

Kultura, sport, rekreacja

W Gromniku działa Gminny Ośrodek Kultury przy ul .Jana Pawła II 11. Wyposażony jest w budynek o powierzchni ok. 300 m2, w tym salę widowiskową o powierzchni 100 m2.

Przy GOK-u działa orkiestra dęta OSP Siemiechów i kapela ludowa.

GOK animuje działalność amatorskiego ruchu artystycznego (8 grup i zespołów).

W Brzozowej, Polichtach, Rzepienniku Marciszewskim i w Siemiechowie znajdują się Domy Ludowe pod zarządem Dyrektora GOK Gromnik.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gromniku ma swoją siedzibę w GOK Gromnik przy ul. Jana Pawła II 11. Posiada filie w Brzozowej, Rzepienniku Marciszewskim i w Siemiechowie. Księgozbiór biblioteki liczy 48.701 woluminów, zatrudnionych jest 5 osób.

W 2004 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Gromniku została objęta akcją

“Ikonka” zorganizowaną przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Głównym

celem “Ikonki” jest uruchomienie punktów powszechnego dostępu do Internetu

we wszystkich gminach. Ministerstwo sfinansowało sprzęt komputerowy wraz z

oprogramowaniem. Biblioteka wzbogaciła się o 3 nowoczesne komputery, pracujące

w sieci bezprzewodowej. Komputery wyposażone w oprogramowanie antywirusowe

i pakiety biurowe zostały połączone z Internetem łączem Neostrada .

Powiekszyło to dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji dla każdego ale szczególnie

dla młodzieży uczącej się i studiującej .

Biblioteka od 2002 roku prowadzi komputerową rejestrację zbiorów, która zmierza

do kompleksowej automatyzacji rejestracji i wypożyczania zbiorów .

 

W Gromniku działa Gminny Klub Sportowy “Gromnik”, prowadzący drużynę juniorów i seniorów piłki nożnej, zrzeszający około 60 osób.

W Siemiechowie działa Wiejski Klub Sportowy prowadzący sekcję piki nożnej.

Przy szkołach podstawowych działają uczniowskie kluby sportowe.

 

Zdrowie, opieka społeczna

Zadania z zakresu opieki zdrowotnej realizuje: „Rogal – Piech – Wojtaszek Lekarska Spółka Partnerska” poprzez Ośrodek Zdrowia w Gromniku z punktami lekarskimi w Chojniku, Siemiechowie i Brzozowej. Spółka zatrudnia 3 lekarzy i 10 pielęgniarek.

Funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w gminie wymaga budowy nowego budynku ośrodka zdrowia. Na terenie gminy działa jedna apteka i punkt apteczny.

Program pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Urzędzie Gminy Gromnik ul. Witosa 2. Udziela on pomocy w formie zasiłków pieniężnych, pomocy usługowej dla osób potrzebujących.

 

Bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa.

Ochronę bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy zapewnia Miejska Komenda Policji w Tarnowie, za pośrednictwem komisariatu w Ciężkowicach.

Na terenie Gminy działa 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: OSP Gromnik, OSP Siemiechów, OSP Chojnik, OSP Rzepiennik Marciszewski i OSP Brzozowa. Ta ostatnia jednostka posiada pomieszczenie garażowe w budynku Domu Ludowego w Brzozowej, pozostałe jednostki posiadają remizy. Jednostki są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt ratowniczo – gaśniczy i w system łączności. Jednostki OSP w Chojniku i w Gromniku znajdują się w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego.

Najbliższa jednostka Państwowej Straży Pożarnej znajduje się w Tarnowie.

 

Usługi komunalne

Na terenie gminy znajdują się cmentarze:

 • cmentarz parafialny w Brzozowej (czynny)
 • cmentarz parafialny w Chojniku (czynny)
 • cmentarz parafialny w Gromniku (czynny)
 • cmentarz parafialny w Siemiechowie (czynny)

oraz

 • cmentarz komunalny w Rzepienniku Marciszewskim (czynny).

 

Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków dla mieszkańców gminy Gromnik realizuje Gminny Zakład Komunalny w Gromniku ul. Wodna 5.

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gromnik prowadzą firmy:

 • Przedsiębiorstwo Komunalno Budowlane KOMBUD Sp. z o.o. Ciężkowice, ul. Krynicka 6,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Tarnów ul. Bandrowskiego 14.

Firmy te posiadają zezwolenie Wójta Gminy Gromnik na odbiór odpadów komunalnych.

Firma KOMBUD z Ciężkowic posiada również zezwolenie Wójta Gminy Gromnik na odbiór nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy.

 


Zieleń komunalna.

Park podworski w Gromniku pełni funkcję ogólnodostępnego parku komunalnego. Na teranie Parku rośnie grupa 15 drzew, stanowiących pomnik przyrody. Park wraz z budynkiem dworu wpisany jest do rejestru zabytków.